ddj-logo

Privacy & AVG

Privacyverklaring

Algemeen 
Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van DDJ de cijfers voorbij B.V. en haar dochtervennootschappen DDJ Accountants B.V., DDJ Belastingadvies & Consultancy B.V. & De Cijfers Voorbij B.V., allen statutair gevestigd aan de Velperweg 157, 6824 MB Arnhem (hierna DDJ). In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Lees daarom deze verklaring zorgvuldig door. 

DDJ verwerkt bepaalde persoonsgegevens van u. DDJ vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. DDJ houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke gegevens wij vastleggen is afhankelijk van de opdracht en onze afspraken. Wij vragen niet meer gegevens dan wij voor een goede uitvoering van onze werkzaamheden noodzakelijk vinden.

Website
Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruik maken van onze website. Er wordt wel gebruik gemaakt van cookies. Hiervoor wordt verwezen naar ons cookiebeleid. De website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door de bezoeker wordt verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens kunnen nodig zijn om, bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de portal, op een vacature te reageren of wanneer u het contactformulier invult. In deze gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met de privacyverklaring, dient u de website te verlaten, indien u verder gaat, gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij
DDJ verzamelt en registreert persoonsgegevens van u voor zover wij deze gegevens nodig hebben voor een juiste en correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Deze gegevens bestaan uit naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail gegevens om met u te communiceren, en ook uit (financiële) gegevens, waaronder het Burgerservicenummer, bedoeld voor een jaarrekening of een fiscale aangifte.
Wij verzamelen geen andere bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bijzondere persoonsgegevens vragen.

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens
DDJ verwerkt alleen persoonsgegevens waarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de uitvoering van een door u verstrekte opdracht, voor het naleven van een wettelijke verplichting of waarvoor u toestemming heeft gegeven. Deze doelen zijn:

 • Cliënten administratie en -acceptatie;
 • Het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening;
 • Communicatie over de dienstverlening;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven.

Wat zijn uw rechten
U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens een aantal wettelijk bepaalde rechten. Deze rechten zijn: 

 • Recht op inzage in de door ons van u geregistreerde persoonsgegevens;
 • Recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken;
 • Recht om uw gegevens over te dragen (dataportabiliteit);
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u bij ons schriftelijk een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is ingediend, kunnen wij, alvorens aan uw verzoek gehoor te geven, u vragen om u persoonlijk op ons kantoor te melden om uw identiteit vast te stellen.

Wij zullen uw rechten respecteren. Wij mogen en kunnen echter in bepaalde gevallen, zoals bij wettelijke voorschriften of bewaarverplichtingen, niet direct aan uw verzoek gehoor geven.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens
DDJ neemt technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking die redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Deze maatregelen bestaan onder meer uit fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen en uit procedures met betrekking tot het gebruik van apparatuur en gegevensdragers. DDJ zal haar medewerkers alert houden ten aanzien van het gebruik en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 
DDJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wet- en regelgeving vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens 
Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen maken wij gebruik van derden. Deze derden kunnen persoonsgegevens hebben opgeslagen, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Met deze verwerkers hebben wij afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten tussen DDJ en deze verwerkers. Daarnaast zal DDJ zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij wij daartoe op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn.

De verwerkers zijn te onderscheiden in de volgende categorieën:

 • Overheid;
 • Toezichthouders;
 • Software dienstverleners op het gebied van data opslag en communicatie;
 • Software dienstverleners op het gebied van accountancy en belastingen;
 • Nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven
Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit. De selectie van de artikelen en de verzending van de nieuwsbrief wordt namens DDJ door een externe partij verzorgd. Uw naam en e-mailadres worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zicht kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet verstrekt aan andere partijen.

Versie en wijzigingen 
Deze privacyverklaring is versie 1 en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of geactualiseerd. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop de gewijzigde privacyverklaring op de website van DDJ is opgenomen. Wij adviseren u deze privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte blijft van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Vragen en verzoeken
Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy, of mocht u gebruik willen maken van uw recht op inzage, wijziging of verwijderen, laat dit dan aan ons weten. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 026-4433745 of via e-mail: info@ddj.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, onze schriftelijk reactie geven.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel DDJ de cijfers voorbij zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DDJ de cijfers voorbij garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. DDJ de cijfers voorbij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Alle teksten, illustraties, foto’s en overige documenten/data op deze website zijn eigendom van DDJ de cijfers voorbij en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt op welke manier dan ook. Oneigenlijk gebruik wordt te allen tijde juridisch vervolgd.